เกี่ยวกับเรา

งานสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มงานบริหารภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 2 หน่วยงาน คือ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารงานโดย

 • รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการเรียนการสอน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ
 • หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นางอรอุมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

บริหารงานโดย

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง
 • หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา
  นายอรรถสิทธิ์ รองสวัสดิ์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology

 • พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ
 • จัดการดูแลข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
 • พัฒนาและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • สนับสนุนด้านการเรียนการสอน
 • ซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

Educational Technology

 • ผลิตสื่อ : สิ่งพิมพ์ส่วนกลางคณะ, วีดิทัศน์ ภาพถ่าย, MOOC
 • บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ : ห้องบรรยาย ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องประชุม/สัมมนา, ห้องศูนย์การเรียนการฝึกผ่าตัดและการวิจัยในอาจารย์ใหญ่, งานกิจกรรม, บำรุงรักษาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ส่วนกลางคณะฯ
 • พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน