Home

เว็บ ITS

ผังงาน

Edtech

ผังงาน

mind map ภาระงานหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ส่วนกลางของคณะ

 • เอกสารสี : แฉล้ม, สันติ
 • เอกสารขาวดำ : แฉล้ม
 • เอกสารขาวดำ (หลักสูตรคณิตศาสตร์ สถิติ) : วิทยา

 • ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ภาพถ่าย

 • บันทึกเทปวิดิทัศน์ (งานกิจกรรม/ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ) : วัชรพงศ์, ธนาวัฒน์, ธีรยุทธ
 • งานถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ทั่วไป/วิดิทัศน์ประกอบการสอน : วัชรพงศ์
 • งานเทคนิคพิเศษ/ห้องสตูดิโอ/ฉากกรีนสกรีน : วัชรพงศ์
 • งานบริการถ่ายภาพ : สันติ

 • ผลิตสื่อการเรียนรู้

  เพื่อใช้ใน MOOC

 • ผลิตสื่อการเรียนรู้, MOOC, วิดิทัศน์โครงการศึกษา : วัชรพงศ์
 • ผลิตสื่อการสอนภาพวาด, วาดภาพเคลื่อนไหว : วัชรพงศ์

 • บริการห้องบรรยาย ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องประชุม/สัมมนา

 • ตรวจสอบข้อมูลระบบการจองใช้ห้องบรรยาย และห้องประชุมออนไลน์
  - ห้องประชุม/สัมมนา, ห้องเรียนอัจฉริยะ, ประชุมออนไลน์ : ธนาวัฒน์, ธีรยุทธ
  - ห้องเรียนห้องบรรยาย : ธนาวัฒน์, ธีรยุทธ, ประพันธ์
 • ตรวจสอบความพร้อมห้องก่อนใช้งาน : ธนาวัฒน์, ธีรยุทธ
 • ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการห้อง :
  - ในเวลาทำการ : ธนาวัฒน์, ธีรยุทธ, ประพันธ์
  - นอกเวลาทำการ : ธนาวัฒน์, ธีรยุทธ

 • บริการห้องศูนย์การเรียนการฝึกผ่าตัด การวิจัยในอาจารย์ใหญ่

  ห้องบรรยาย ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องประชุม/สัมมนา (บริการหน่วยงานภายนอก)

 • รับเรื่องขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากงานสนับสนุนการบริการวิชาการ, งานบริการกลาง : ธนาวัฒน์, ธีรยุทธ
 • ตรวจสอบความพร้อมห้องก่อนใช้งาน และจัดเตรียมอุปกรณ์ : ธนาวัฒน์, ธีรยุทธ
 • ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการห้อง : ธนาวัฒน์, ธีรยุทธ

 • ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

  สำหรับงานกิจกรรม ห้องบรรยาย/ห้องประชุมสัมมนา/ห้องเรียนอัฉริยะ/ห้องสตูดิโอ และงานบริการนอกสถานที่ (Mobile)

 • รับเรื่องขอรับบริการ : อรรถสิทธิ์
 • จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ : วัชรพงศ์
 • ตรวจสอบข้อมูลระบบการจองใช้ห้องบรรยาย และห้องประชุมออนไลน์
  - ระบบขยายเสียง : ธีรยุทธ
  - ระบบภาพ งานเทคนิค : ธนาวัฒน์
  - ระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต : วัชรพงศ์
  - งานกิจกรรมที่ใช้ห้องสตูดิโอ : วัชรพงศ์
 • ให้บริการตามวันเวลาที่กำหนด : อรรถสิทธิ์, ธนาวัฒน์, ธีรยุทธ, วัชรพงศ์

 • บำรุงรักษาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ส่วนกลางคณะวิทยาศาสตร์

 • สำรวจ
  - สร้างฐานข้อมูลตามทะเบียนครุภัณฑ์ : วิทยา
  - เก็บข้อมูล : ธนาวัฒน์
  - วิเคราะห์ข้อมูล : อรรถสิทธิ์
  - พัฒนาระบบและบริการ : วิทยา
 • วางแผนการบำรุงรักษา : อรรถสิทธิ์
 • ตรวจสอบสภาพความพร้อมและบำรุงรักษา : ธนาวัฒน์, ธีรยุทธ
 • ส่งซ่อม/ติดตามงานซ่อม : ธนาวัฒน์, ธีรยุทธ

 • พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน

  ตามแผนดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

 • ออกแบบและกำหนดขอบเขตระบบ : อรรถสิทธิ์, วิทยา
 • พัฒนาระบบและติดตั้ง : วิทยา
 • ทดลองใช้งาน/ปรับปรุงแก้ไข/บำรุงรักษา : วิทยา
 • ส่งมอบระบบ : วิทยา
 • ประเมินผลการใช้งานระบบ : วิทยา

 • พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน

  ตามแผนการให้บริการหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

 • ออกแบบและกำหนดขอบเขตระบบ : อรรถสิทธิ์, วิทยา
 • พัฒนาระบบและติดตั้ง : วิทยา
 • ทดลองใช้งาน/ปรับปรุงแก้ไข/บำรุงรักษา : วิทยา
 • ประเมินผลการใช้งานระบบ : วิทยา