Home

เว็บ ITS

ผังงาน

หน่วย IT

ระบบ

สารสนเทศ

สมาชิก

หน่วย IT

ติดต่อ

หน่วย IT

ผังงาน

mind map ภาระงานหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ

 • พัฒนา ปรับจูน การใช้งานและฟังก์ชั่นการทำงาน ระบบสารสนเทศปัจจุบัน : อรอุมา, อัญชลี, ภูษิต, วัธกร, อรุณศรี, วรรณรักษ์
 • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศปัจจุบัน สำหรับฟีเจอร์ใหม่ เพื่อขยายขีดความสามารถให้การทำงานในปัจจุบันและอนาคต : อรอุมา, อัญชลี, ภูษิต, วัธกร, อรุณศรี, ชัยวัฒน์, วรรณรักษ์
 • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศใหม่ร่วมกับหน่วยงานในคณะ : อรอุมา, อัญชลี, ภูษิต, วัธกร, อรุณศรี, ชัยวัฒน์, วรรณรักษ์
 • บำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่คณะพัฒนาขึ้นและถูกนำไปใช้นอกคณะ : อรอุมา

 • จัดการดูแลข้อมูลและระบบฐานข้อมูล

 • จัดการและดูแลระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง : อรอุมา, อัญชลี
 • จัดการและดูแลฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศที่รับผิดชอบ : อรอุมา, อัญชลี, ภูษิต, วัธกร, อรุณศรี
 • จัดทำข้อมูลสำหรับส่งออกข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานภายในคณะ : อรอุมา, อัญชลี

 • พัฒนาและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Data Center : อรอุมา, สถาพร, วัธกร, ชัยวัฒน์, ภูษิต

 • สนับสนุนการเรียนการสอน

 • จัดการและดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน : ชัยวัฒน์, ภูษิต, วรรณรักษ์
 • จัดการและดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับบริการวิชาการ : ชัยวัฒน์, ภูษิต, วัธกร

 • ซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 • จัดการและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบุคลากรภายในคณะ : ชัยวัฒน์, ภูษิต, วัธกร
 • จัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับส่วนกลางและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ : ชัยวัฒน์, ภูษิต, วัธกร
 • จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคคลกรใหม่/ทดแทนครุภัณฑ์/งานวิจัยหรือโครงการ/สาขาวิชา : ชัยวัฒน์, ภูษิต, วัธกร, วรรณรักษ์