Home

เว็บ ITS

สมาชิก

Edtech

สมาชิก

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

2022-11-01_9-31-12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

จารุณี ดวงสุวรรณ

รองคณบดี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการเรียนการสอน

หัวหน้าหน่วย

อรรถสิทธิ์ รองสวัสดิ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

แฉล้ม พรหมพัฒน์

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

สันติ บัวกิ่ง

ช่างศิลป์

ธนาวัฒน์ เที่ยงตรง

นักวิชาการอุดมศึกษา

ธีรยุทธ มาลากูล

ช่างเทคนิค

วัชรพงศ์ ศรีทา

นักวิชาการอุดมศึกษา

วิทยา ควรวิไลย

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประพันธ์ อินทชัย

พนักงานขยายเสียง

วิทยา มาลากูล

แม่บ้าน